ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΜΙΝΕΤΤΑ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣPRIME – ΕΚΧΩΡΗΣΗINTERAMERICAN – ΕΚΧΩΡΗΣΗINTERASCO – ΕΚΧΩΡΗΣΗIMERIAL – ΕΚΧΩΡΗΣΗGENERALI – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗGENERALI – ΕΚΧΩΡΗΣΗ-1GROUPAMA – ΕΚΧΩΡΗΣΗEUROLIFE – ΕΚΧΩΡΗΣΗEURO INSURANCE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ EUROINS ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣERGO ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣENTER PRIZE – ΕΚΧΩΡΗΣΗENTER PRIZE – ΕΚΧΩΡΗΣΗDALLBOGG – ΕΚΧΩΡΗΣΗAM TRUST ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.2 ΝΕΟ. ALLIANZ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ […]

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Στην πόλη της ……………………….., σήμερα …../…/201… οι υπογράφοντες                   το παρόν, αφενός ο/η……………………………………………………,                           κάτοικος ………………………ΑΦΜ………………………….ΔΟΥ………………………, ΑΔΤ …………………. καλούμενος/η στη συνέχεια Εκχωρητής,  αφετέρου                ο/η …………………………………………….., με έδρα…………………………                         ΑΦΜ …………………………… ΔΟΥ………………………, καλούμενος/η στη συνέχεια Εκδοχέας, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Ο Εκχωρητής δηλώνει ότι στις  …./…./201…, στην περιοχή ……………………………., ο/η ………………………………….. οδηγώντας το με […]