Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Array
Αναζήτηση

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ (1970) ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ:

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ (1970) ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ:

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ: Α 207) «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών».

Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α’ 34) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 416/91 (ΦΕΚ Α’ 152) και το Π.Δ. 38/1996 (ΦΕΚ Α΄26/16-02-1996).
Oι “θεμέλιοι λίθοι” για τη νομική κατοχύρωση του κλάδου. Για πρώτη φορά ρυθμίστηκαν νομοθετικά οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων, την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και καθορίστηκαν – οριοθετήθηκαν οι ειδικότητες.

Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
Κατοχυρώθηκε η κατάταξη των συνεργείων στα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος, γεγονός που επέτρεψε την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές γενικής κατοικίας.

Γνωμοδότηση 8/ΙΙΙ/2003 (Φ.Ε.Κ. Β/944/09-07-2003) της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 461/2010 που ισχύει μέχρι 31/5/2023
Μετά από αίτηση της ΕΟΒΕΑΜΜ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωμοδότησε ότι είναι άκυρος ο όρος στη σύμβαση αγοράς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, αλλά και οποιαδήποτε σχετική πρακτική, ότι δηλαδή, για να διατηρηθεί η εγγύηση, θα πρέπει όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης να γίνονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της πωλήτριας αντιπροσωπίας.
Η ανωτέρω γνωμοδότηση σηματοδότησε ριζική αλλαγή στο χώρο της αγοράς του αυτοκινήτου μετά την πώληση. Και τούτο διότι με δεσμευτικό τρόπο κατοχύρωσε το δικαίωμα του ιδιοκτήτη οχήματος να επιλέγει ελεύθερα συνεργείο για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου του κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησης, χωρίς η τελευταία να παύει να ισχύει, αν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης γίνουν σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο με τη χρήση γνήσιων ή εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικών.

– Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ Α΄ 38/19.2.2003) «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις» (ταξίμετρα).
Ορίστηκε ότι η επισκευή – συντήρηση των ταξιμέτρων και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου σε αυτά γίνεται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Ν. 1575/1985.

– Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229/26.09.2003) «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις».
Ορίστηκε ότι τα εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα (ενδεικτικά φούρνος βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αεροσυμπιεστής), επιτρέπεται να τοποθετούνται και στους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων χωρίς να απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής. Επίσης, ορίστηκε ότι οι συσκευές, τα μηχανήματα και εξαρτήματα συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που αποσκοπούν στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών ρύπων (όπως φίλτρα αντιρρύπανσης βαφείων, ηχοπαγίδες εγκαταστάσεων εξαερισμού, αεραγωγοί απαγωγής απαερίων βαφής ή εξαερισμού), με συνολική επιφάνεια μέχρι τριών τετραγωνικών μέτρων σε κάτοψη, δύνανται να τοποθετούνται και σε ακάλυπτους εν γένει χώρους του οικοπέδου, χωρίς να λογίζονται ως δομικά στοιχεία ούτε να προσμετρώνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
Με τις ως άνω ρυθμίσεις επιλύθηκαν χρόνια προβλήματα των συνεργείων με τις υπηρεσίες δόμησης – πολεοδομίες, που μέχρι τη θέσπιση των ως άνω διατάξεων επέβαλαν υψηλά πρόστιμα στα συνεργεία.
Η ελάχιστη επιφάνεια των συνεργείων μηχανικών μερών ορίστηκε στα 60 τ.μ.

– Υπουργική απόφαση – ΟΙΚ.902/24 – 2004 (ΦΕΚ Β 66/2004) «Καθορισμός προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του άρθρου 10 του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207 Α’)».
Ρυθμίστηκε το ζήτημα της χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους εμπειροτεχνίτες, με την παρακολούθηση μαθημάτων 100 ωρών.

– Ν. 2963 – 2001 (ΦΕΚ Α 268/23-11-2001) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», ως ισχύει μετά την τροποποίηση με τον Ν. 3245/2004 (ΦΕΚ Α 110/16-06-2004)
Με την τελευταία τροποποίηση προβλέφθηκε η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ΙΚΤΕΟ από συνεταιρισμούς εκμεταλλευτών συνεργείων.

Υπουργική απόφαση 5978/11-02-2005 «Λειτουργία συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σε περιοχές χονδρεμπορίου του άρθρου 7 του από 23.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ).
Προβλέφθηκε η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων στις ζώνες χονδρεμπορίου.

– Π.Δ. 160/24-08-2005 (ΦΕΚ Α 215/24-08-2005) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας υποβολής αυτών για την έκδοση της προσωρινής άδειας».

– Αγορανομική κωδικοποίηση – Άρθρο 77 Α.Δ. 1/07
Προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάρτησης της τιμής εργατοώρας του συνεργείου αντί τιμοκαταλόγου ή εργατοώρας και τιμοκαταλόγου.

– Ν. 3534/2007 “Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις.”.
– Κατοχύρωση του δικαιώματος επισκευής και συντήρησης συστημάτων κλιματισμού και αντικατάστασης συσσωρευτών στους μηχανοτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες.
– Παράταση της ισχύος των προσωρινών αδειών των συνεργείων μέχρι 31-12-2009.

– Ν. 3710/2008 “Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.”.
α. Ορίστηκε ρητώς ότι τα συνεργεία αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων αποτελούν επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, τα οποία δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές Γενικής Κατοικίας και Πολεοδομικού Κέντρου, όπου έχουν καθορισθεί ή όχι χρήσεις γης και ανεξαρτήτως του χρόνου ψηφίσεως του εκάστοτε Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό, επιλύονται τα προβλήματα αδειοδότησης που είχαν προκληθεί από την εφαρμογή της απαράδεκτης Εγκυκλίου 30/2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
β. Ορίστηκε ελάχιστος χρόνος απομάκρυνσης των συνεργείων, σε περίπτωση ρητής πρόβλεψης απομάκρυνσής τους, η δωδεκαετία, όπως και για τις λοιπές χρήσεις.
γ. Προβλέφθηκε η δυνατότητα μετεγκατάστασης συνεργείου στα όρια του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, που λειτουργεί είτε με ορισμένου είτε με αορίστου χρόνου άδεια λειτουργίας, με εξαίρεση τις περιοχές αμιγούς κατοικίας, για λόγους ανωτέρας βίας ή εκουσίως (με απόφαση του Δήμου).
δ. Προβλέφθηκε η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων στους υπόγειους χώρους οικοδομών, εφόσον αυτοί είναι χώροι κύριας χρήσης και έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης.
ε. Προβλέφθηκε η ίδρυση και λειτουργία, υπό όρους και προϋποθέσεις, συνεργείων τόσο συνήθων όσο και βαρέων οχημάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές.
στ. Προβλέφθηκε η λειτουργία εργοστασιακών μηχανημάτων (φούρνος βαφής, καλίμπρα, διάταξη βαφής κλπ) στους νόμιμα υφιστάμενους βοηθητικούς χώρους των οικοδομών (αποθήκες κλπ), χωρίς αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 κατά το στάδιο έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.

– Π.Δ. 163/2009 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 34/2009).
Ρυθμίστηκαν αυστηροί όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων μικροεπισκευών (ανάλογοι των υπολοίπων ειδικοτήτων), που μέχρι τότε λειτουργούσαν ουσιαστικά ανέλεγκτα.

– Ν. 3897/2010 “Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.”.
– Χωροθέτηση συνεργείων επισκευής και συντήρησης συστημάτων υγραερίου και αερίων καυσίμων
– Καθιέρωση της κάρτας ελέγχου θορύβου για τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες και τρίτροχα οχήματα
Παράταση της ισχύος των προσωρινών αδειών λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων μέχρι 31.12.2017.
– ΄Αρση της απαγόρευσης ίδρυσης Ιδιωτικών ΙΚΤΕΟ από συνεργεία αυτοκινήτων

– ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ 23732/2274/2011
Καθιέρωση σεμιναρίων 100 ωρών για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων

– ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚ 37148/2597/2012
Ουσιαστικά επιλύθηκε οριστικά, μετά από δεκαετίες διαδοχικών παρατάσεων, και μετά από συνεχείς και εντατικές προσπάθειες της ΕΟΒΕΑΜΜ προς την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, το πρόβλημα των συνεργείων με άδεια λειτουργίας προσωρινής ισχύος.
Εκτός από την 7ετή παράταση, που επετεύχθη με το Ν. 3897/2010, με τον οποίο δόθηκε η μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια παράταση λειτουργίας των συνεργείων αυτών μέχρι τις 31-12-2017, έγινε δεκτή, με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία αποδέχτηκε ο Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία, τα συνεργεία που έκαναν χρήση των διατάξεων του Νόμου Μπιρμπίλη (3843/2010) για τους ημιυπαίθριους και στη συνέχεια του Νόμου 4014/2011 δύνανται να εκδώσουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου.

ΝΟΜΟΣ 4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11-10-2013) “Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις”.
Με το εν λόγω νομοθέτημα τροποποιήθηκε ο Ν. 3897/2010 και καταργήθηκε η υποχρέωση του διαχωρισμού του χώρου των συνεργείων για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων υγραερίου. Πλέον, είναι δυνατή η εγκατάσταση και η επισκευή και συντήρηση συστημάτων υγραερίου στον υπάρχοντα χώρο του συνεργείου, με μόνη υποχρέωση την τοποθέτηση συστήματος ανιχνευτών.
Περαιτέρω, με το ίδιο νομοθέτημα επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα της αλλαγής χρήσης των κτιρίων όπου εγκαθίστανται συνεργεία αυτοκινήτων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή υπέρμετρων προστίμων από τις κατά τόπους πολεοδομικές υπηρεσίες, καθώς ορίζεται ρητώς πλέον ότι δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας σε περίπτωση χρήσης Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση).

– ΝΟΜΟΣ 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.”
Με το εν λόγω νομοθέτημα επιλύθηκε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα των συνεργείων με προσωρινή άδεια λειτουργίας, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στα συνεργεία που είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που έχουν πολεοδομικές παραβάσεις, εφόσον ενταχθούν στις διατάξεις του Νόμου, να εφοδιαστούν με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, με μοναδική προϋπόθεση την εξόφληση ποσοστού 30 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

– Υπουργική Απόφαση Α.Π. 52891/26-9-2013
Έπειτα από συντονισμένες ενέργειές μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκδόθηκε η εν λόγω Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης:
1ον Τα συνεργεία δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
2ον Αρμόδια υπηρεσία χορήγησης ΠΠΔ είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκάστης Περιφερειακής Ενότητας
3ον Η υπαγωγή σε ΠΠΔ έχει τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας των συνεργείων, συνεπώς δεν απαιτείται πλέον ανανέωσή τους, εφόσον δεν μεταβληθούν οι εγκαταστάσεις του συνεργείου.

– ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 66484/6166/2015 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προβλέφθηκε η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης επιτηδεύματος (άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) σε εργασθέντες σε συνεργεία που δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας, αλλά ο εκμεταλλευτής τους διέθετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της αντίστοιχης ειδικότητας.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ:

*ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

*ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

*ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ