Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Array
Αναζήτηση

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 78/88 Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 34/Α/25-2-88)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 78/88

 Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών

(ΦΕΚ 34/Α/25-2-88)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1575/1985 «προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών» (ΦΕΚ 207).
 2. Την αριθ. Υ 1436/15.10.1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη» (ΦΕΚ 549/Β).
 3. Την Υ 1321/25.9.1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας Κώστα Παπαναγιώτου» (ΦΕΚ Β’ 531).
 4. Την αριθ. 705/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε:

 

Άρθρο 1. Θέση Συνεργείων

 1. Κρίνεται κατάλληλη µια θέση για την ίδρυση, µετεγκατάσταση και λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων του άρθρου 1 του Ν. 1575/1983 (ΦΕΚ 207), εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο δεν βρίσκεται σε περιοχή µέσα στην οποία απαγορεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και από τις διατάξεις περί εγκαταστάσεως, εκσυγχρονισµού και µετεγκαταστάσεως βιοτεχνικών µονάδων, η ίδρυση και µετεγκατάσταση συνεργείων.

β) Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο διαθέτει την προβλεπόµενη από το άρθρο 13 ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια, το ελάχιστο ύψος των 2,70 µέτρων από το δάπεδο µέχρι την οροφή, χώρους υγιεινής και νιπτήρες, W.C. κ.λπ., αποθήκη υλικών, ωφέλιµης επιφάνειας τουλάχιστον 10,00 τετραγωνικών µέτρων και ιδιαίτερο διαµέρισµα για τη φύλαξη των ενδυµάτων του προσωπικού, µε ανάλογο αριθµό ιµατιοθηκών µεταλλικής κατασκευής.

γ) ∆εν υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών µέσων σε απόσταση µικρότερη των 10 µέτρων. Η απόσταση αυτή µετριέται µεταξύ της στάσης και του µέσου της εισόδου του συνεργείου. Στις περιπτώσεις αυτές η στάση µετατοπίζεται όπου αυτό είναι εφικτό, µε φροντίδα του αρµόδιου φορέα.

 1. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν γειτνιάζει άµεσα µε σχολείο, βρεφονηπιακό σταθµό, γηροκοµείο, νοσοκοµείο ή κλινική. Η γειτνίαση συνεργείου µε σχολείο, νοσοκοµείο, κλινική, βρεφονηπιακό σταθµό ή γηροκοµείο χαρακτηρίζεται ως άµεση, εφόσον µεταξύ του περιγράµµατος του συνεργείου και του κτιρίου του σχολείου, νοσοκοµείου, της κλινικής, βρεφονηπιακού σταθµού ή γηροκοµείου δεν παρεµβάλλεται δρόµος ή ακίνητο καλυµµένο ή ακάλυπτο πλάτους µεγαλύτερου των 10 µέτρων.

β) Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσοψη σε χώρους εκκλησιών ή κοινής χρήσης (ως πλατεία, πράσινο, πεζόδροµος).

γ) Σε απόσταση µικρότερη των 20 µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο αντλιών καυσίµων, φρεατίου δεξαµενών καυσίµων και εξαέρωσης αυτών. Η µέτρηση γίνεται από το πλησιέστερο άνοιγµα του συνεργείου µέσα στο οποίο χρησιµοποιείται φλόγα οξυγόνου ή ηλεκτροσυγκόλλησης κ.λπ.

δ) Σε κτίρια µε υπερκείµενους και υποκείµενους ορόφους, εφόσον από όλο τον κανονισµό του πολυώροφου κτιρίου απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία τέτοιας εγκατάστασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός».

ε) Για την περίπτωση των συνεργείων της παρ. 14 του άρθρου 13 πρέπει να τηρούνται εκτός των παραπάνω και οι παρακάτω αποστάσεις:

αα) 45 µέτρα από τον άξονα διαδρόµου δουλειάς διέλευσης γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσης 66.000 VOLTS και άνω όπως και σταθµών ιδιοπαραγωγής ή 30 µέτρα από εναέριες ηλεκτρικές γραµµές κατώτερης των 66.000 VOLTS.

ββ) 20 µέτρα από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

γγ) 100 µέτρα από τα σύνορα των οικοπέδων: παιδικών σταθµών, κατασκηνώσεων, περιφραγµένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυµάτων και νεκροταφείων, κινηµατογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυµναστηρίων, δηµοσίων υπηρεσιών τερµατικών σταθµών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδροµίων.

δδ) 45 µέτρα από εγκατάσταση, της οποίας η λειτουργία προϋποθέτει χρήση φλόγας ή ηλεκτροσυγκόλλησης. Προκειµένου περί εστιών εστιατορίων και λεβητοστασίων κεντρικών θερµάνσεων, εφόσον αυτές εγκαθίστανται µέσα σε ιδιαίτερο διαµέρισµα, χωρίς να έχει άµεση επικοινωνία µε το χώρο του συνεργείου, η απόσταση µπορεί να είναι µικρότερη από 45 µέτρα και µέχρι 30 µέτρα.

εε) 150 µέτρα από γήπεδο χωρητικότητας πάνω από χίλια (1.000) άτοµα, νοσηλευτικά ιδρύµατα και στρατόπεδα.

Η µέτρηση των παραπάνω αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σηµείο του περιγράµµατος του συνεργείου.

Άρθρο 2 Κτίριο

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 13, το κτίριο του συνεργείου µπορεί να περιλαµβάνει αίθουσες εργασίας ισόγειες, διώροφες ή πολυώροφες (χώρος κύριας χρήσης κατά την έννοια Γ.Ο.Κ.).
 1. Ισόγεια θεωρείται η αίθουσα εργασίας συνεργείου, που είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
 2. Σε συνεργεία µπροστά από τα οποία και εσωτερικά του πεζοδροµίου υπάρχει ιδιωτικός χώρος, ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη στάθµευση των οχηµάτων, απαγορεύεται η εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας σε αυτόν, εφόσον προκαλείται όχληση των περιοίκων. Επίσης απαγορεύεται η στάθµευση στο πεζοδρόµιο και κάθε επισκευή οχηµάτων επάνω στο πεζοδρόµιο ή στο κατάστρωµα του δρόµου.
 3. Η κατασκευή του κτιρίου, γενικά, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για ηχοµονώσεις. Οι εγκαταστάσεις του συνεργείου πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να αποκλείεται η µεταβίβαση προς τα γειτονικά κτίρια ή τους ορόφους του ίδιου κτιρίου, κραδασµών και θορύβων που προκαλούνται από τη λειτουργία του συνεργείου. Ο εκπεµπόµενος συνολικά θόρυβος θα πρέπει να µην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.∆. 1180/1981 (ΦΕΚ 293) ή από άλλες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 3 Στέγη – ∆άπεδο

 1. Τα στοιχεία των φορέων της στέγης και η επικάλυψη αυτής πρέπει να είναι από άκαυστο υλικό.
 2. Το δάπεδο του κτιρίου πρέπει να διαθέτει επιφάνεια επίπεδη, οριζόντια και σκληρή, είτε εκ κατασκευής είτε µε επίστρωση, η οποία και να είναι λεία, κατά το δυνατό, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισµός της.

Άρθρο 4 Αποχετεύσεις

 1. Το συνεργείο πρέπει να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό σύστηµα, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
 2. Το αποχετευτικό δίκτυο µέσα στο συνεργείο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε επαρκή αριθµό κατάλληλων φρεατίων και σιφωνίων δαπέδου.

 

Άρθρο 5 Ανοίγµατα

 1. Τυχόν ανοίγµατα σε φωταγωγούς κατασκευάζονται από µεταλλικό σκελετό, διπλό τζάµι και µε τρόπο που να παραµένουν µόνιµα κλειστά.
 2. Οι πόρτες και τα πλαίσια των παραθύρων, φεγγιτών κ.λπ., πρέπει να είναι κατασκευασµένα από άκαυστο υλικό. Ανάλογα µε τη θέση των παραθύρων, µπορεί να επιβάλλεται η χρήση κρυστάλλων εξοπλισµένων µε µεταλλικό πλέγµα ή κρυστάλλων µε ανάλογες ιδιότητες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προστέγασµα (µαρκίζα) στην ή στις προσόψεις του κτιρίου κάτω από το παράθυρο.

 

Άρθρο 6 Επικοινωνία µεταξύ ορόφων

Η άνοδος και η κάθοδος οχηµάτων σε αίθουσες εργασίας που βρίσκονται σε όροφο ή η προσπέλαση σε υπόγειο βοηθητικό χώρο (αναµονή αυτοκινήτων, αποθήκευση υλικών)µπορεί να γίνεται είτε µε ανόδους – καθόδους µε κλίση (RAMPES) είτε µε ανελκυστήρες ηλεκτρικούς ή υδραυλικούς.

Άρθρο 7 Επίπεδα µε κλίση

 1. Η κλίση των ανόδων – καθόδων σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο δεν υπερβαίνει το 17%. Οι επιφάνειες δαπέδου µε κλίση, που βρίσκονται µπροστά από τις εισόδους – εξόδους των συνεργείων ή µέσα σ’ αυτά, σε µήκος τουλάχιστον 5 µέτρων, δεν πρέπει να έχουν κλίση µεγαλύτερη του 7%. Σε περίπτωση κατασκευής επιπέδου µε κλίση σε ακάλυπτο χώρο, η κλίση του επιπέδου σ’ όλο το µήκος του και µέχρι της ρυµοτοµικής ή οικοδοµικής γραµµής δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη του 7%.
 1. Το δάπεδο των ανόδων – καθόδων µε κλίση πρέπει να παρουσιάζει ανώµαλη επιφάνεια για επίτευξη µεγαλύτερης πρόσφυσης στην άνοδο και κάθοδο των οχηµάτων.
 2. Το πλάτος του καταστρώµατος των ανόδων – καθόδων µε κλίση πρέπει να είναι 3.00 µέτρων τουλάχιστο. Οι ελικοειδούς µορφής άνοδοι – κάθοδοι, πρέπει να έχουν ακτίνα καµπυλότητας 6,50 µέτρων τουλάχιστο, που µετριέται από το εξωτερικό ακραίο σηµείο του ελεύθερου καταστρώµατος, η δε επιφάνεια αυτών πρέπει να έχει εγκάρσια κλίση 3% µέχρι 5%.
 1. Προς τη µία τουλάχιστον πλευρά και πέραν του καταστρώµατος µε κλίση κατασκευάζεται πεζοδρόµιο πλάτους 0,50 µέτρων για την άνοδο και κάθοδο του προσωπικού του συνεργείου. Το πεζοδρόµιο αυτό παρουσιάζει αναλόγως ανώµαλη επιφάνεια για την ακίνδυνη χρήση του.
 2. Οι ανοικτές πλευρές των ανόδων – καθόδων µε κλίση φέρουν προστατευτικό κιγκλίδωµα ή τοιχίο µε οπλισµένο σκυρόδεµα ανάλογης αντοχής σε τυχόν κρούσεις.
 3. Η θέση της επικλινούς επιφάνειας ανόδου – καθόδου µέσα στο συνεργείο επιλέγεται έτσι ώστε ν’ αποκλείεται η ενόχληση οποιασδήποτε µορφής των κατοικούντων γύρω από το συνεργείο, είτε από το θόρυβο είτε από κραδασµούς.

Άρθρο 8 Φωτισµός

 1. Για όλους τους ισόγειους και ανώγειους χώρους του συνεργείου προβλέπεται κατάλληλος φυσικός φωτισµός που επιτυγχάνεται µε ανάλογα µέσα (φωταγωγοί και παράθυρα) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
 2. Ο ηλεκτρικός φωτισµός του συνεργείου είναι απαραίτητος. Τα φωτιστικά σηµεία προβλέπονται σε κατάλληλες θέσεις και σε ικανό αριθµό, ώστε να επιτυγχάνεται, κατά το δυνατό, οµοιοµορφία φωτισµού και επαρκής φωτιστική ένταση.
 3. Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι στεγανού τύπου και σύµφωνα µε τους ισχύοντες, για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κανονισµούς.
 4. Οι λαµπτήρες που χρησιµοποιούνται περικλείονται µε κατάλληλο προστατευτικό κάλυµµα ή πλέγµα ανάλογα µε τη θέση τους.
 5. Η χρήση φορητών ηλεκτρικών λυχνιών (µπαλαντέζας) είναι επιτρεπτή υπό τον όρο ότι το ηλεκτρικό ρεύµα, που τις τροφοδοτεί είναι χαµηλής τάσης (42 βολτ), οι δε λυχνίες θα περικλείονται µε προστατευτικό πλέγµα.
 6. Για τις εγκαταστάσεις εναποθήκευσης εκρηκτικών ή ευφλέκτων υλών έχουν εφαρµογή τα εκάστοτε ισχύοντα για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων και διανοµής αερίου GPL (LPG).

 

Άρθρο 9 Αερισµός

 1. Για όλες τις αίθουσες του συνεργείου προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα, ανάλογα µε το είδος του συνεργείου, ώστε να µην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης ατµών βενζίνας ή χρώµατος, για τις περιπτώσεις βαφείων ή διαφεύγοντος υγραερίου αφενός και συγκέντρωσης καυσαερίων αφετέρου: Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήµατος µηχανικού εξαερισµού, ικανότητας σε παροχή ανάλογης προς οκτώ (8) τουλάχιστον ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σε όλες τις θέσεις όλων των αιθουσών του συνεργείου. Επίσης, σε αίθουσες που χρησιµοποιούνται για βαφή αυτοκινήτων είναι υποχρεωτική η προσαγωγή, µε φυγοκεντρικό ανεµιστήρα και κατάλλη- λους αεραγωγούς ή µε αξονικούς ανεµιστήρες που έχουν κατάλληλη διάταξη, νωπού αέρα της ίδιας τουλάχιστον παροχής µε αυτήν του µηχανικού εξαερισµού.
 1. Η θέση εγκατάστασης των µηχανηµάτων εξαερισµού καθορίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ασφάλειας και µη πρόκλησης ενόχλησης από θορύβους και κραδασµούς.
 2. Η απαγωγή του αέρα προς το περιβάλλον πρέπει να γίνεται σε τέτοια θέση, ώστε να µην προκαλείται ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου. Τα εξωτερικά στόµια των αγωγών απαγωγής ή λήψης νωπού αέρα είναι καλυµµένα µε µεταλλικό πλέγµα.
 3. Τα περισσότερα από τα στόµια απαγωγής αέρα της εγκατάστασης εξαερισµού πρέπει να βρίσκονται σε µικρό ύψος από το δάπεδο.

Άρθρο 10 Θέρµανση

Η θέρµανση των αιθουσών του συνεργείου δεν είναι υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις όµως που προβλέπεται θέρµανση είναι απαραίτητη η υποβολή µελέτης από τον κατά νόµο υπεύθυνο και θα τηρούνται οι εξής όροι και προϋποθέσεις:

α) Η θέρµανση γίνεται µε θερµό νερό ή θερµό αέρα ή άλλο µέσο που δεν εµφανίζει εξωτερική πυρά ή πύρωση.β) Το λεβητοστάσιο της εγκατάστασης, όταν υπάρχει, βρίσκεται µέσα σε ιδιαίτερο διαµέρισµα, που δεν επικοινωνεί µε την ή τις αίθουσες του συνεργείου.γ) Ο αέρας τροφοδότησης της πύρας θέρµανσης δεν προέρχεται από την αίθουσα του συνεργείου ή από άλλη αίθουσα στην οποία υπάρχουν οπωσδήποτε ατµοί βενζίνας ή χρωµάτων ή υγραέριο που τυχόν διέφυγε.δ) Τα θερµαντικά σώµατα προστατεύονται από κρούσεις των αυτοκινήτων που βρίσκονται για επισκευή.ε) Ανοίγµατα καθαρισµού ή επίσκεψης καπνοδόχων δεν υπάρχουν στις αίθουσες του συνεργείου ή σε χώρους που δεν επιδέχονται, χωρίς κίνδυνο πυρκαγιάς, την ύπαρξη εστίας πυρός.

 

Άρθρο 11 Τάφρος επιθεώρησης – ανυψωτήρες

Μέσα στο συνεργείο πρέπει να υπάρχει ειδική τάφρος επιθεώρησης των οχηµάτων που να φωτίζεται επαρκώς µε φωτιστικά σηµεία τάσης λειτουργίας 42 V. Επιτρέπεται και η χρήση φορητής ηλεκτρικής λυχνίας χαµηλής τάσης (42V) µέσα σε ειδική θήκη από µεταλλικό πλέγµα. Επίσης η εγκατάσταση µέσα στο συνεργείο ανυψωτήρων αυτοκινήτων (ηλεκτρικών ή υδραυλικών) αντί της τάφρου επιθεώρησης επιτρέπεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:α) Από τη λειτουργία των ανυψωτήρων και των βοηθητικών για τη λειτουργία τους µηχανηµάτων δεν θα προκαλείται οποιασδήποτε µορφής ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου, εφόσον οι υπερκείµενοι όροφοι χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή γραφεία.β) Το ελεύθερο ύψος µεταξύ οροφής και δαπέδου είναι τουλάχιστο 2,70 µέτρων και 4,50 µέτρων για τα επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα, αντίστοιχα.

Άρθρο 12 Μέτρα Πυρασφαλείας

Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι κατ’ ιδίαν διατάξεις της νοµοθεσίας περί µέτρων πυρασφάλειας.

Άρθρο 13 Ωφέλιµες επιφάνειες

Τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ανάλογα µε το αντικείµενο των επισκευών που γίνονται σ’ αυτά, διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια, αφαιρουµένων των στοιχείων του φέροντος οργανισµού, τοίχων πλήρωσης και βοηθητικών χώρων, ως εξής:

 1. Συνεργεία που ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστηµάτων τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, µετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, ελαχίστη ωφέλιµη επιφάνεια 120 τετραγωνικών µέτρων.
 2. Συνεργεία που ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστηµάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων,µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και την επισκευή, ρύθµιση και συντήρηση των ταχογράφων, ταξιµέτρων και άλλων συναφών οργάνων των ίδιων οχηµάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 3. Συνεργεία που ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση των κάθε είδους συστηµάτων πέδησης των αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 4. Συνεργεία που ασχολούνται µε την επισκευή, ρύθµιση και συντήρηση αντλιών πετρελαιοκινητήρων και ακροφυσίων αυτοκινήτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 5. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές και έλεγχοι εξαεριωτήρων (καρµπυρατέρ) αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 6. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται τοποθετήσεις, επισκευές και ρυθµίσεις ταχογράφων, ταξιµέτρων και διάφορων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 7. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές και συντήρηση κάθε είδους συστηµάτων ανάρτησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 8. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές και συντήρηση των κάθε είδους συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 9. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές και συντήρηση των κάθε είδους συστηµάτων ψύξης των κινητήρων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 10. Συνεργεία που ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση αµαξωµάτων κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια: α) επιβατικών 60 τ.µ.β) φορτηγών 120 τ.µ.γ) λεωφορείων 120 τ.µ. καιδ) µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων 30 τ.µ.
 11. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται βαφές και συντήρηση, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια:α) επιβατικών 60 τ.µ. β) φορτηγών 120 τ.µ.γ) λεωφορείων 120 τ.µ. καιδ) µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων 30 τ.µ.
 12. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές και συντήρηση τροχών αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 13. Συνεργεία που ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, (µηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων αυτών, καθώς και του λοιπού εξοπλισµού τους), ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
 1. Συνεργεία που ασχολούνται µε την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων, µε υγραέριο και γενικότερα µε αεριώδη υπό πίεση καύσιµα, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 70 τετραγωνικών µέτρων.Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής απαγορεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπόγειου χώρου,µη εξαιρουµένης ούτε και τάφρου επιθεώρησης.
 1. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές περισσότερες της µιας από τις παραπάνω ειδικότητες, πλην της ειδικότητας της προηγούµενης παραγράφου (συνεργεία υγραερίου), η οποία, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να είναι αµιγής, η ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια καθο- ρίζεται στα 70% του αθροίσµατος των ελάχιστων επιφανειών των επιµέρους ειδικοτήτων. Σε καµιά όµως περίπτωση η ωφέλιµη επιφάνεια δεν θα είναι µικρότερη από αυτή που αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε µια από τις παραπάνω ειδικότητες.

 

Άρθρο 14 Εξοπλισµός συνεργείων µε συσκευές και µηχανήµατα

 1. Τα συνεργεία της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν εκτός των Τραπεζιών εργασίας και τα απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστον, συσκευές ελέγχου και µηχανήµατα:

α) Λυχνία χρονισµού, στροφόµετρο µετρητή της γωνίας Ντουέλ, όργανα ελέγχου καυσαερίων. Προαιρετικά δε ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή κινητήρα η οποία πρέπει να φέρει βολτόµετρο, αµπερόµετρο, όργανο µέτρησης στεγανότητας κυλίνδρων και παλµογράφο.β) Συσκευή πλήρωσης µε υγρά φρένων του συστήµατος πέδησης και εξαερισµού αυτού. γ) Γρύλλους υδραυλικούς (κροκόδειλους).δ) Γερανό κυλιόµενο, υδραυλικό ή µηχανικό.ε) Αεροσυµπιεστή µε δίκτυο διανοµής αέρα και φίλτρων, µετρητή πίεσης ελαστικών και ακροφύσιο αέρα.στ) Τρίποδα ρυθµιζόµενου ύψους. ζ) Ψαλίδι χειρός κοπής ελασµάτων.η) Κολλητήρι για κασσιτεροσυγκόλληση. θ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και µηχανήµατα:

α) Συσκευή ταχείας φόρτισης συσσωρευτών.β) Συσκευή ελέγχου της έντασης των φώτων (πορείας και προβολέων), καθώς και της ορθής κατεύθυνσης αυτών.γ) Γρύλλο υδραυλικό (κροκόδειλο)δ) Τρίποδα ρυθµιζόµενου ύψους.

Στα παραπάνω συνεργεία, εφόσον γίνεται συστηµατικά και κατά οµάδες φόρτιση συσσωρευτών, πρέπει να υπάρχει για το σκοπό αυτό ιδιαίτερο διαµέρισµα, κατάλληλα εξαεριζόµενο.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τα απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και µηχανήµατα:

α) Συσκευή πλήρωσης µε υγρά φρένων του συστήµατος πέδησης και εξαερισµού αυτού. β) Γρύλλο υδραυλικό (κροκόδειλο).γ) Τρίποδα ρυθµιζόµενου ύψους.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 4 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και µηχανήµατα:

α) Μηχανή ή µηχανές ελέγχου και ρύθµισης της πίεσης και της παροχής αντλιών πετρελαίου. β) Μηχανή ηλεκτροκίνητη ελέγχου ακροφυσίων µε συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.γ) Ηλεκτροκίνητη σταθερή συρµατόβουρτσα.δ) Συσκευή µέτρησης της αιθάλης που εκπέµπουν τα καυσαέρια.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 5 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και µηχανήµατα:

α) Στροφόµετρο.β) Συσκευή ελέγχου καυσαερίων.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 6 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία και τα εξής όργανα και µηχανήµατα:

α) Όργανα ελέγχου καλής λειτουργίας ηλεκτρονικών ταξιµέτρων και διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων οχηµάτων. β) Γρύλλο υδραυλικό (κροκόδειλο).

 1. Τα συνεργεία της παρ. 7 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και µηχανήµατα:

α) Εγκατάσταση πεπιεσµένου αέρα µε αεροσυµπιεστή.β) Συσκευή οξυγόνου (φιάλες οξυγόνου και ασετυλίνης) µε τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήµατα που συνοδεύουν αυτές.γ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης. δ) Γρύλλο υδραυλικό (κροκόδειλο). ε) Τρίποδα ρυθµιζόµενου ύψους.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 8 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και µηχανήµατα:

α) Συσκευή οξυγόνου (φιάλες οξυγόνου και ασετυλίνης) µε τ’ απαραίτητα όργανα και εξαρτήµατα που συνδέουν αυτές. β) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης. γ) Γρύλλο υδραυλικό (κροκόδειλο). δ) Ψαλίδι κοπής ελασµάτων. ε) Τρίποδα ρυθµιζόµενου ύψους.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 9 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και µηχανήµατα:

α) Συσκευή οξυγόνου (φιάλες οξυγόνου και ασετυλίνης), µε τ’ απαραίτητα όργανα και εξαρτήµατα που συνδέουν αυτές. β) Ψαλίδι χειρός κοπής ελασµάτων. γ) Κολλητήρι για κασιτεροκόλληση. δ) Φιάλη υγραερίου (γκάζι). ε) Εγκατάσταση πεπιεσµένου αέρα µε αεροσυµπιεστή.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 10 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα ειδικά µικροεργαλεία φανοποιίας και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και µηχανήµατα:

α) Εγκατάσταση πεπιεσµένου αέρα µε αεροσυµπιεστή.β) Συσκευή οξυγόνου (φιάλες οξυγόνου και ασετυλίνης µε τ’ απαραίτητα όργανα και εξαρτήµατα που συνοδεύουν αυτές).γ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.δ) Τηλεσκοπική υδραυλική πρέσσα µε πλήρη σειρά εξαρτηµάτων. ε) Γρύλλο υδραυλικό (κροκόδειλο).στ) Πρέσσα υδραυλική έλξης τµηµάτων αµαξώµατος, που έχουν παραµορφωθεί µε αλυσίδα(ταβικτικό µηχάνηµα).ζ) Ψαλίδι κοπής λαµαρίνας.η) Τρίποδα ρυθµιζόµενου ύψους.θ) Φορητό ηλεκτροεργαλείο καθαρισµού και λείανσης επιφανειών περιστροφικό (σβουράκι), καθώς και παλινδροµικό (τριβείο). Ειδικότερα τα συνεργεία των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 10 του προηγούµενου άρθρου πρέπει, επιπλέον των παραπάνω αναφερόµενων συσκευών και µηχανηµάτων, να διαθέτουν στράντζα, ηλεκτρικό ψαλίδι κοπής λαµαρίνας, πρέσσα αντίστοιχης ικανότητας προς τις απαιτήσεις των εκτελουµένων εργασιών, διακοπρίονο, σµυριδοτροχό επί σταθερής βάσης, κύλινδρο καµπύλωσης ελασµάτων, καθώς και µηχάνηµα διαµόρφωσης αυλάκωσης ελάσµατος (κορδονιέρα). Συνεργεία της παρ. 10 του προηγούµενου άρθρου, εφόσον διαθέτουν επαρκή ωφέλιµη επιφάνεια, µπορούν να έχουν επιπρόσθετα κυλιόµενη ιδιοκατασκευή ευθυγράµµισης και επανάτασης του πλαισίου µε όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα επ’ αυτής, καθώς και αναβατόριο ηλεκτροκίνητο τεσσάρων ή δύο πυλώνων.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 11 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και µηχανήµατα:

α) θερµαινόµενο φούρνο βαφής. Κάθε φούρνος βαφής πρέπει να έχει αγωγό των απαερίων βαφής ο οποίος να µην παρουσιάζει ρωγµές ή διαβρώσεις. Η έξοδος του απαγωγού των απαερίων να µην βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 8 µέτρων από παράθυρα ή εξωτερικές πόρτες των γειτονικών κτιρίων. Το ύψος του απαγωγού πρέπει να είναι 2 µέτρα τουλάχιστο επάνω από το ανώτατο σηµείο παραθύρων ή εξωτερικών θυρών. Τα απαέρια βαφής πριν από τη διοχέτευσή τους στην ατµόσφαιρα πρέπει να περνούν από ειδικό φίλτρο έκπλυσης για την κατακράτηση των σταγονιδίων του χρώµατος. Για την καταλληλότητα και καλή λειτουργία του παραπάνω συστήµατος φίλτρου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του εγκαταστάτη τεχνικού.

β) Πιστόλι βαφής µε όλα τα εξαρτήµατα που το συνοδεύουν. γ) Εγκατάσταση πεπιεσµένου αέρα µε αεροσυµπιεστή.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 12 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απααίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και µηχανήµατα:

α) Αεροσυµπιεστή µε αεροµετρητή πίεσης των ελαστικών και ακροφυσίων αέρα. β) Μηχανήµατα ζυγοστάθµισης τροχών.γ) Γρύλλους υδραυλικούς (κροκόδειλους).δ) Αεροπίστολα εξαγωγής µπουλονιών και περικοχλιών τροχών. ε) Μηχανήµατα συγκόλλησης φθαρµένων αεροθαλάµων.στ) Μηχανήµατα ξεµονταρίσµατος ελαστικών.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 13 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν εκτός των Τραπεζιών εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και µηχανήµατα:

α) Εγκατάσταση πεπιεσµένου αέρα µε αεροσυµπιεστή. β) Ανυψωτικό γρύλλο.γ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.δ) Ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή κινητήρα στην οποία εκτός των άλλων θα συνυπάρχει απαραίτητα και όργανο ελέγχου καυσαερίων.ε) Συσκευή ταχείας φόρτισης συσσωρευτή.στ) Συσκευή ελέγχου της έντασης των φώτων (πορείας και προβολέα), όπως και της ορθής κατεύθυνσης του φανού.ζ) Φορητό βολτόµετρο – αµπερόµετρο – ωµόµετρο.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 14 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και µηχανήµατα, καθώς και ενδεικτικές πινακίδες:

α) Συσκευή αφαίρεσης του ατµοσφαιρικού αέρα από το δοχείο υγραερίου είτε µε τη βοήθεια αντλίας κενού είτε µε τη βοήθεια διοχέτευσης στο δοχείο υγραερίου ενός αδρανούς αερίου (όπως άζωτο πίεσης µέχρι 300 ΚΡΑ – 3 BAR).

β) Εξοπλισµό ελέγχου της αντοχής των σωλήνων του κυκλώµατος τροφοδοσίας, που διαρρέονται από το υγραέριο σε υγρή φάση. γ) Συσκευή ανίχνευσης διαρροών υγραερίου η οποία πρέπει να είναι συνδεδεµένη ηλεκτρικά µέσω ειδικού πίνακα και εφεδρικής τροφοδοσίας, µε σειρήνα κινδύνου. δ) Φορητή (χειροκίνητη) συσκευή ανίχνευσης διαρροών υγραερίου. ε) Πινακίδες µε αναγραφή των λέξεων «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ» αναρτηµένες σ’ εµφανείς θέσεις του συνεργείου.

στ) Όργανα ελέγχου καυσαερίων.

 1. Τα συνεργεία της παρ. 15 του προηγούµενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ’ απαραίτητα µικροεργαλεία χειρός, τις συσκευές και µηχανήµατα που αναφέρονται στα συνεργεία των παραπάνω επιµέρους ειδικοτήτων. Στις περιπτώσεις που οι συσκευές και µηχανήµατα στα συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων περισσοτέρων της µιας ειδικότητας, είναι τα ίδια από άποψη εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου, τότε δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συσκευών ή µηχανηµάτων περισσοτέρων του ενός.
 2. Πέρα από τον παραπάνω εξοπλισµό, τα συνεργεία του προηγούµενου άρθρου µπορούν, προαιρετικά να εξοπλισθούν µε τα παρακάτω µηχανήµατα και συσκευές. Ο προαιρετικός αυτός εξοπλισµός καθίσταται υποχρεωτικός, εφόσον στο συνεργείο εκτελούνται εργασίες για τις οποίες αυτός είναι απαραίτητος:

α) Τα συνεργεία της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου µε:

αα) Συσκευή ελέγχου των φρένων.

ββ) Συσκευή ευθυγράµµισης τροχών και ελέγχου γενικά του συστήµατος διεύθυνσης του αυτοκινήτου.

γγ) Μηχανήµατα ζυγοστάθµισης τροχών.

δδ) Συσκευή καθαρισµού των αναφλεκτήρων (µπουζί).

ε) Τόρνο για την τόρνευση των ταµπούρων. στ) Καρφωτική µηχανή των θερµουίτ.

ζζ) Κλίβανο συγκόλλησης θερµουίτ. ηη) Ρεκτιφιέ σιαγόνων.

θθ) Συσκευή οξυγόνου µε τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήµατα.

β) Τα συνεργεία της παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου µε:

αα) Συσκευή ελέγχου αυτόµατου διακόπτη δυναµό και εναλλάκτου (αλτερνέιτορ).

ββ) Συσκευή ελέγχου εκκινητήρα (µίζας) και συσσωρευτή. γγ) Συσκευή ελέγχου διανοµέα (ντιστριµπιτέρ).

δδ) Φορητά: βολτόµετρο, αµπερόµετρο, ωµόµετρο, πυκνόµετρο. γ) Τα συνεργεία της παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου µε:

αα) Συσκευή ελέγχου των φρένων.

ββ) Τόρνο ειδικό για την τόρνευση των ταµπούρων. γγ) Καρφωτική µηχανή των θερµουίτ.

δδ) Κλίβανο συγκόλλησης θερµουίτ. εε) Ρεκτιφιέ σιαγόνων.

δ) Τα συνεργεία της παρ. 5 του προηγούµενου άρθρου µε: µικρό επιτραπέζιο τόρνο.

ε) Τα συνεργεία της παρ. 6 του προηγούµενου άρθρου µε:µικρό επιτραπέζιο τόρνο, καθώς και µικρή φρέζα για την κατασκευή µικρών οδοντωτών τροχών και µικροεξαρτηµάτων για κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων προσαρµογής των διάφορων τύπων ταχογράφων και ταξιµέτρων σ’ αυτοκίνητα.

στ) Τα συνεργεία της παρ. 7 του προηγούµενου άρθρου µε:

αα) Κυλιόµενο γερανό υδραυλικό ή µηχανικό.

ββ) Ψαλίδι κοπής ελασµάτων.

γγ) Αναβατόριο ηλεκτροκίνητο.

ζ) Τα συνεργεία της παρ. 8 του προηγούµενου άρθρου µε:κυλιόµενο γερανό υδραυλικό ή µηχανικό.

η) Τα συνεργεία της παρ. 10 του προηγούµενου άρθρου µε:κυλιόµενο γερανό υδραυλικό ή µηχανικό.

θ) Τα συνεργεία της παρ. 12 του προηγούµενου άρθρου µε:

αα) Γερανό κυλιόµενο υδραυλικό ή µηχανικό.

ββ) Τρίποδα ρυθµιζόµενου ύψους.

ι) Τα συνεργεία της παρ. 13 του προηγούµενου άρθρου µε:

αα) Συσκευή ελέγχου εκκινητήρα (µίζας) και συσσωρευτή. ββ) Συσκευή ελέγχου διανοµέα (ντιστριµπιτέρ).

Άρθρο 15 Άδεια ίδρυσης

 1. Η άδεια ίδρυσης των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων χορηγείται από τις αρµόδιες κατά τόπους νοµαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Γραµµάτιο κατάθεσης στο δηµόσιο ταµείο δύο χιλιάδων (2.000) δραχµών.

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής, σε τρία αντίτυπα υπό κλίµακα 1:1000 και σ’ ακτίνα 100 µ., στο οποίο σηµειώνεται η οικοδοµική και ρυµοτοµική γραµµή και η θέση του κτιρίου του συνεργείου, το είδος των γειτονικών κτισµάτων και χώρων και ιδιαίτερα τυχόν υπάρχοντα νοσηλευτικά ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών καυσίµων, βρεφονηπιακοί σταθµοί, γηροκοµεία.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντα την άδεια και αρµόδιου τεχνικού στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 και ότι δεν γειτνιάζει άµεσα µε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους.

δ) Συµπληρωµένο έντυπο ειδικού κανονισµού πυρασφάλειας (Ε.Κ.ΠΥ) (όπως καθιερώθηκε µε το Π.∆/γµα 460/76) (ΦΕΚ 170), που θα υπογράφεται τόσο από τον αιτούντα όσο και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ε) Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, σε τρία αντίτυπα κάτοψης, πρόσοψης και τοµής µε κλίµακα 1:50 που να εµφανίζουν, εκτός των άλλων, τη θέση του γραφείου του συνεργείου και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος του κεκλιµένου επιπέδου, την κλίση, καθώς και την ακτίνα καµπυλότητάς του, τους τυχόν υφιστάµενους ανελκυστήρες, την τάφρο επιθεώρησης, καθώς και τις υπάρχουσες µηχανολογικές εγκαταστάσεις (ανυψωτήρες, διάφορες συσκευές και µηχανήµατα ελέγχου και κατασκευές, εξαεριστήρες κ.λπ).

στ) Τεχνική έκθεση, σε τρία αντίτυπα, υπογραφόµενη από τον κατά νόµο υπεύθυνο που συνέταξε τη µελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς η κατασκευή του κτιρίου, οι εντός αυτού γενικά µηχανολογικές εγκαταστάσεις και υπάρχουσες συσκευές και το σύστηµα φίλτρου του φούρνου βαφής.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του εγκαταστάτη τεχνικού, για τα προτεινόµενα µέτρα περιορισµού της ηχορύπανσης και των κραδασµών.

η) Μελέτη σε τρία (3) αντίτυπα, υπογραφόµενη από τον κατά νόµο υπεύθυνο, της εγκατάστασης των µηχανηµάτων και αεραγωγών του εξαερισµού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.

θ) Προϋπολογισµό, σε τρία αντίτυπα, της απαιτούµενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογραφόµενος από τον κατά νόµο διπλωµατούχο Μηχανικό ή Τεχν. Μηχανικό που συνέταξε τις µελέτες και από τον ενδιαφερόµενο.

ι) Κανονισµός πολυκατοικίας (όπου τούτο είναι αναγκαίο).

 1. Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών η Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία, για διαπίστωση της καταλληλότητας της προτεινόµενης θέσης για ίδρυση συνεργείου και εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η θέση του συνεργείου πληρούν τους όρους που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται άδεια ίδρυ- σης του συνεργείου µε τις εγκαταστάσεις του, υπό την προϋπόθεση προηγούµενης υποβολής των εξής αποδεικτικών:

α) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή στα Παραρτήµατα αυτού ή την εξουσιοδοτηµένη από το Τ.Ε.Ε. Τράπεζα, της αµοιβής του συντάξαντος τη µελέτη διπλωµατούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.56 Β.∆/γµα (ΦΕΚ 134) όπως αυτό ισχύει.

β) Αποδεικτικό κατάθεσης των από τις διατάξεις του Α.Ν. 2326/40 (ΦΕΚ 145) και Ν. 546/43 (ΦΕΚ 284) οριζοµένων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε (2% και 1%) και Ε.Μ.Π. (1% και 0,5%) επί της αµοιβής του διπλωµατούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, που συνέταξε τη µελέτη.

γ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο ∆ηµ. Ταµείο του φόρου επί της αµοιβής του κατά νόµο υπεύθυνου τόσο για τη µελέτη όσο και για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου.

 1. Αρµόδιοι για την κατά την παρούσα παράγραφο θεώρηση των σχετικών πινάκων αµοιβής των Μηχανικών ή Τεχν. Μηχανικών, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων υπέρ του δηµοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για µεν την περιοχή του Νοµού Αττικής το Τ.Ε.Ε. για δε τις λοιπές περιοχές οι ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των νοµών, όπου δεν υπάρχει Παράρτηµα Τ.Ε.Ε.
 2. Η εκδιδόµενη άδεια ίδρυσης συνεργείου κοινοποιείται µε πλήρη σειρά εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
 3. Η άδεια ίδρυσης συνεργείου ισχύει δύο (2) έτη και µπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόµη.
 4. Στις περιπτώσεις χορήγησης πρώτης άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας συνεργείου που εγκαθίσταται εξ υπαρχής σε υφιστάµενο κτίριο, απαιτείται και υποβολή αναθεωρηµένης άδειας για την εγκατάσταση του συνεργείου από την οικεία πολεοδοµική αρχή.

Άρθρο 16 Άδεια λειτουργίας

 1. Η άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδόσει την άδεια ίδρυσης αυτού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη αυτής, σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του επιβλέψαντος κατά νόµο υπεύθυνου, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισµοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.

β) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι τα µέτρα πυρασφάλειας είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία µε φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκµεταλλευτή).

 1. Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών η Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι η κατασκευή του κτιρίου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους του παρόντος, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος.
 2. Σε περίπτωση που έλαβε χώρα µεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του συνεργείου,µετά από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούµενων κατά περίπτωση σχεδίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην αρµόδια νοµαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών µε σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου µέσα σε εύλογη προθεσµία από τότε που επήλθε η υπόψη µεταβολή. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας µεταβολής.
 3. Εφόσον προκύψουν στοιχεία που συνιστούν αδυναµία παραπέρα λειτουργίας του συνεργείου, η αρµόδια Υπηρεσία µπορεί µε πράξη της ν’ απαγορεύσει τη συνέχιση της λειτουργίας του συνεργείου.
 4. Η άδεια λειτουργίας συνεργείου δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα σ’ αυτόν στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε ή σε τρίτον, ούτε τυχόν για το συνεργείο, µπορεί δε, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις µε τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά µε αιτιολογηµένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
 5. Σε περίπτωση µεταβίβασης εν ζωή ή αιτία θανάτου ή µίσθωσης ή παραχώρησης µε οποιοδήποτε τρόπο της χρήσης του συνεργείου για το οποίο εκδόθηκε άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια λειτουργίας, χορηγείται στο όνοµα του νέου κατόχου µετά από προηγούµενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας µεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του συνεργείου και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου κατόχου σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει ότι έχει νόµιµο δικαίωµα εκµετάλλευσης του συνεργείου ως και το χρονικό διάστηµα του δικαιώµατος εκµετάλλευσης αυτού.

Άρθρο 17 Κυρώσεις

 1. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ. 3 και 4, 9 και 12 του παρόντος επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
 2. Στους καταδικασθέντες σε οποιαδήποτε ποινή για κακή εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων σύµφωνα µε την παρ. 1 περίπτωση γ’ του άρθρου 8 του Ν. 1575/1985 επιβάλλεται πρόσθετα και διοικητική κύρωση προστίµου µέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχµών. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται από τον αρµόδιο Νοµάρχη ύστερα από έγγραφη κλήση του παραβάτη να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις και αντιρρήσεις του µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπουν την είσπραξη δηµοσίων εσόδων.

 

Άρθρο 18 ∆ιαδικασία σφράγισης συνεργείου

 1. Όταν διαπιστωθεί λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων,µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας, εκδίδεται από την αρµόδια για τη χορήγηση αυτής Υπηρεσία απόφαση µε την οποία διατάσσεται η σφράγιση του συνεργείου µετά από είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίησή της. Η παραπάνω προθεσµία µπορεί να συντµηθεί απεριόριστα µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως π.χ. για θέµατα ασφαλείας του κοινού και των εργαζοµένων.

Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται:

α) Στον ενδιαφερόµενο, ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της εγκατάστασης του συνεργείου µε απόδειξη.

β) Στην οικεία Εισαγγελική Αρχή, µε απλή αλληλογραφία, για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση της παρ. 1 περίπτ. β’ του άρθρου 8 του Ν. 1575/1985 και

γ) Στην οικεία Αστυνοµική Αρχή.

 1. Αµέσως µετά την πάροδο της οριζόµενης στην προηγούµενη παράγραφο προθεσµίας, (η οποία αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας του συνεργείου για την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του), επιτροπή αποτελούµενη από ένα υπάλληλο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που ορίζεται από τον προϊστάµενο αυτής και από ένα αστυνοµικό όργανο, που ορίζεται από το ∆ιοικητή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το προς σφράγιση συνεργείο, µεταβαίνει επιτόπου και προβαίνει στη σφράγιση της κυρίας εισόδου του συνεργείου.
 2. Η κατά προηγούµενη παράγραφο σφράγιση ενεργείται σε δύο διακεκριµένα σηµεία µε την πρόσδεση της θύρας εισόδου µε γαλβανισµένο σύρµα διαµέτρου περίπου ενός (1) χιλιοστόµετρου, του οποίου τα άκρα θα ασφαλίζονται µε συνήθεις µολυβδοσφραγίδες, οι οποίες θα συµπιέζονται (σφραγίζονται) µε χειροµοχλό (πένσα) που θα έχει ανάγλυφες εγγραφές µε τις ενδείξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το εθνόσηµο.
 3. Μετά το πέρας της, κατά την προηγούµενη παράγραφο, διαδικασίας σφράγισης, συντάσσεται πρακτικό σφράγισης, σε δύο αντίτυπα, που υπογράφεται από τα δύο µέλη της επιτροπής και από τον κύριο ή εκµεταλλευτή του σφραγισθέντος συνεργείου, και το ένα αντίτυπο παραδίδεται το αργότερο εντός της εποµένης από τη σφράγιση ηµέρας στην Αρχή που έχει εκδόσει την απόφαση σφράγισης, ενώ το άλλο παραδίδεται στην οικεία Αστυνοµική Αρχή.
 4. Αποσφράγιση συνεργείου (µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή αυτού, που υποβάλλεται στην Αρχή που εξέδωσε την απόφαση σφράγισης) γίνεται από αστυνοµικό όργανο που ορίζεται από το ∆ιοικητή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής µετά από προηγούµενη σχετική πράξη αποσφράγισης που εκδίδεται από την ίδια αρµόδια αρχή που έχει εκδόσει την απόφαση σφράγισης. Η πράξη αποσφράγισης κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στην Αστυνοµική Αρχή στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.

Η πράξη αποσφράγισης εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Μετά τη χορήγηση της στερούµενης άδειας λειτουργίας, για την οποία σφραγίστηκε το συνεργείο.

β) Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή του συνεργείου, και υπεύθυνη δήλωσή του του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι προτίθεται να προχωρήσει στην αποµάκρυνση των εγκατεστηµένων στο συνεργείο µηχανηµάτων.

 1. Μετά το τέλος της αποσφράγισης η οποία (µε αποκοπή του γαλβανισµένου σύρµατος) συντάσσεται σε δυο αντίτυπα «πρακτικό αποσφράγισης», που υπογράφεται από το αστυνοµικό όργανο που αποσφράγισε το συνεργείο και το ένα αντίτυπο παραδίδεται το αργότερο εντός της εποµένης από την αποσφράγιση ηµέρας στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την απόφαση αποσφράγισης, ενώ το άλλο αντίτυπο παραδίδεται στην οικεία Αστυνοµική Αρχή.

Άρθρο 19 Επέκταση Συνεργείου

Η άδεια επέκτασης συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, την άδεια ίδρυσης. ∆εν επιτρέπεται η κατ’ επέκταση προσθήκη βαφείου και φανοποιείου σε περιοχές όπου απαγορεύεται η ίδρυση βαφείου και φανοποιείου από πολεοδοµικές διατάξεις ή από τις ισχύουσες διατάξεις περί εγκαταστάσεως, επεκτάσεως, εκσυγχρονισµού και µετεγκαταστάσεως βιοτεχνικών µονάδων.

Άρθρο 20 Επιθεωρήσεις Συνεργείων

Οι εγκαταστάσεις των συνεργείων υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής και σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται κατά την κρίση της αρµόδιας περιφερειακής υπηρεσίας και σε χρόνο όχι µεγαλύτερο της δεκαετίας από την προηγούµενη επιθεώρηση.

Άρθρο 21 Τελικές ∆ιατάξεις

 1. Τα συνεργεία της παρ. 14 του άρθρου 13 του παρόντος πρέπει να είναι εφοδιασµένα απαραίτητα και µε ειδική εξουσιοδότηση που προβλέπεται από το άρθρο 5 του Π. ∆/τος 219/1981 (ΦΕΚ 67).
 2. Οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε και αναφέρονται στην ίδρυση και εκσυγχρονισµό βιοµηχανιών και βιοτεχνιών και συνεργείων υγραερίου (όπως υγειονοµικές διατάξεις και διατάξεις κανονισµών πυρασφαλείας) κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 22 Λειτουργούντα Συνεργεία

 1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα συνεργεία αυτοκινήτων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων τα οποία έτυχαν, πριν την ισχύ του παρόντος, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων Νοµαρχιών (∆/νσεις Βιοµηχανίας), ή και απαλλαγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (ΦΕΚ 216).
 1. Άδεια λειτουργίας χορηγείται σε όλα τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων που λειτουργούν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, ύστερα από υποβολή στις αρµόδιες νοµαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικής αίτησης µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της.

β) Βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής εφορίας στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόµενο για τα εισοδήµατα από την άσκηση του επαγγέλµατος επισκευαστή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. Η παραπάνω άδεια λειτουργίας χορηγείται για µια πενταετία που αρχίζει από την ισχύ του παρόντος. Μετά την παρέλευση της πενταετίας αυτής, για να χορηγηθεί νέα άδεια λειτουργίας του συνεργείου πρέπει να συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις του παρόντος, για την ίδρυση και λειτουργία νέων συνεργείων.

 1. Οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές των συνεργείων του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να υποβάλουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία οι αρµόδιες για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων νοµαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνουν στη σφράγιση των συνεργείων αυτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος.

Άρθρο 23 Ανάρτηση αδειών

Σε εµφανή θέση του συνεργείου αναρτώνται:

α) Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου και

β) Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του υπεύθυνου τεχνίτη για την επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.

Άρθρο 24

Από τη δηµοσίευση του παρόντος, καταργείται κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.

 

Άρθρο 25

Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει µετά τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1988

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ANTΩNIOY ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΑΝΑΠΛ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ