Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Array
Αναζήτηση

Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων αυτοκινήτων. Μέχρι τις 9/8/2021 υποχρεούνται τα συνεργεία να ενημερώσουν την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

     Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.

ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. 1024/1970) Καποδιστρίου 24    106 82  ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 5138913  5142222  Fax: 210 5138913 www.eoveamm.gr        email :eoveamm@acsmi.gr 

Αριθ. Πρωτ. 16913                                  Αθήνα 5/1/2021

Προς:Σωματεία

Μέλη ΘΕΜΑ: Η υπ’ αρ. 59388/940 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5407 Β’ / 09-12-2020) για το ψηφιακό μητρώο συνεργείων αυτοκινήτων.

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 59388/940 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5407 Β’ / 09-12-2020) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

Πρόκειται για την εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του Ν. 4530/2018, μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΕΟΒΕΑΜΜ προς το αρμόδιο Υπουργείο για τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου συνεργείων οχημάτων.

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση βαίνει προς υλοποίηση πάγιο αίτημα του κλάδου, καθώς καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου, στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένα με ηλεκτρονικό τρόπο:

– τα νομίμως λειτουργούντα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και

– οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί αυτοκινήτων (Parking) και – τα νομίμως λειτουργούντα πλυντήρια

– λιπαντήρια, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων των σχετικών ελέγχων.

Όλα τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, οι σταθμοί αυτοκινήτων (parking) και τα πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021 να ενημερώσουν την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα στοιχεία που ζητούνται στους πίνακες 2, 3, 4 και 5 του εν λόγω ΦΕΚ (στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία από την μέχρι τώρα αδειοδότηση κτλ επομένως έχουμε αρκετό χρόνο και δεν πρέπει να γίνονται βιαστικές κινήσεις). Επίσης, υπάρχει η υποχρέωση οι εκμεταλλευτές των παραπάνω εγκαταστάσεων να ενημερώνουν την Υπηρεσία, όταν αλλάξει κάποιο από τα δηλούμενα στοιχεία.

Ειδικά για τα συνεργεία αυτοκινήτων, σχετικός είναι ο πίνακας 2 του παραρτήματος.

Εν όψει του γεγονότος ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η πλατφόρμα για την συμπλήρωση των στοιχείων των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο μητρώο, είναι προφανές ότι η οριζόμενη προθεσμία θα πρέπει πιθανόν να παραταθεί αναλόγως.

Προς τούτο δε η ΕΟΒΕΑΜΜ θα παρακολουθεί το ζήτημα σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και θα έχετε την ενημέρωση.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, η άδεια λειτουργίας (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας) ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο Ν.2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας” (Α’ 45) όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, για πρώτη φορά, ζητείται η καταχώρηση από τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, τους σταθμούς αυτοκινήτων (parking) και τα πλυντήρια– λιπαντήρια αυτοκινήτων η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού ανυψωτικών μηχανημάτων, η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού αεριοφυλακίου αεροσυμπιεστή και η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού διακρίβωσης του αναλυτή καυσαερίων.

Τα παραπάνω στοιχεία θα συλλεχθούν ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου θα είναι πολύ εύκολο εν συνεχεία να ελεγχθούν και, σε περίπτωση που κάποιο από αυτά δεν εκδόθηκε ή δεν ανανεώθηκε έγκαιρα, να επιβάλλονται κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει και σήμερα να υπάρχουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που η αδειοδοτούσα Υπηρεσία (οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών) ασχολείται με την έκδοση και την έγκαιρη ανανέωσή τους πριν την ημερομηνία λήξης τους. Για παράδειγμα, ακόμα και σήμερα η Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση που κατά τον έλεγχό της σε επιχείρηση διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό ανυψωτικών μηχανημάτων σε ισχύ, επιβάλει πρόστιμο 2.500 € ανά ανυψωτικό.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μεταξύ των στοιχείων που θα καταχωρηθούν στο μητρώο, περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του τεχνικού υπεύθυνου του συνεργείου, δηλαδή του ατόμου, που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος – βεβαίωση επιτηδεύματος για τις ειδικότητες του συνεργείου.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Ν.1575/85), κάθε Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να απασχολείται μόνο σε ένα συνεργείο στην Επικράτεια. Συνεπώς, με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δηλαδή με την καταγραφή των στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο, θα είναι πλέον πολύ ευχερές να γίνουν οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και να επιλυθούν ζητήματα τεχνικών υπευθύνων σε περισσότερα από ένα συνεργεία.

Επισημαίνεται ότι, μετά από σχετικό ερώτημα της ΕΟΒΕΑΜΜ προς το αρμόδιο Υπουργείο, διευκρινίστηκε ότι η αποστολή των διαθέσιμων στοιχείων από τα συνεργεία αυτοκινήτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποβοηθητική και οι οικείες υπηρεσίες Μεταφορών έχουν την υποχρέωση να καταχωρούν τα στοιχεία στο μητρώο.

Αναφορικά με τον αντίκτυπο του Ψηφιακού Μητρώου στις επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα λειτουργήσει ένας μηχανισμός που θα καταγράφει την πραγματική κατάσταση στον χώρο των συνεργείων – σταθμών – πλυντηρίων– λιπαντηρίων οχημάτων και θα βοηθήσει στη επίλυση πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Εκτιμούμε ότι η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου αποτελεί μία τεράστια ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός χάρτης, στον οποίο θα έχει πρόσβαση ο καθένας μέσω διαδικτύου και θα καταγράφονται όλες οι νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις (δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει ήδη στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων). Με τον τρόπο αυτό θα είναι, πλέον, ευχερέστερος ο έλεγχος του αν μια εγκατάσταση συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ή σταθμού αυτοκινήτων (parking) ή πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων) είναι νόμιμη, διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, τόσο από τις ελεγκτικές αρχές, όσο και από τους απλούς πολίτες – καταναλωτές.

Πρόκειται για ένα προηγμένο έργο, με πολλαπλά οφέλη: – για τον πολίτη – κάτοχο οχήματος – για την Πολιτεία και τις ελεγκτικές αρχές – για τον επισκευαστικό κλάδο και την αναβάθμισή του – για την απάλειψη των παράνομων “συνεργείων”.

Για πρώτη φορά όλα τα νομίμως αδειοδοτημένα συνεργεία θα καταχωρηθούν σε ένα δημοσιοποιημένο μητρώο της Πολιτείας, στο οποίο πρόσβαση θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι: οι πολίτες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι πραγματογνώμονες, η Πολιτεία. Αυτό από μόνο του ξεκαθαρίζει το τοπίο. Το γεγονός ότι η δημιουργία του μητρώου συνεργείων αποτελεί τεράστιο βήμα για την πάταξη των παράνομων επιχειρήσεων, συνιστά άμεσο όφελος για όλους.

Το ψηφιακό μητρώο συνεργείων θα είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορών και διασυνδεδεμένο “on line” με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο των Επιμελητηρίων και τις Αδειοδοτούσες Αρχές. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή μέσω  διαδικτύου στο δημοσιοποιημένο μητρώο συνεργείων του ΥΜΕ, δηλαδή σε όλα τα συνεργεία ανά περιοχή και ανά ειδικότητα.

Ως κλάδος χαιρετίζουμε τη σχετική νομοθέτηση  και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο, ώστε να το ψηφιακό μητρώο να μην αποδειχθεί στην πράξη ένας ακόμα γραφειοκρατικός μηχανισμός, που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νόμιμες εγκαταστάσεις.

Ο Πρόεδρος  Αθανάσιος Νικολόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Μακρής

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ