Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Array
Αναζήτηση

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θεσσαλονίκη, 23/4/2019 Αρ. πρωτ.7962

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 8,00 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου Αδειούχων Βιοτεχνών Φανοποιών Βαφέων Αυτοκινήτων Νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου όπου και κατόπιν ευρέως διαλόγου ενέκρινε και εξέδωσε το παρακάτω Ψήφισμα.

Το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, που παρότι δίνει δείγματα γραφής προς την κανονικότητα, στην πράξη όμως για τις επιχειρήσεις του επισκευαστικού κλάδου αποτυπώνεται το αντίθετο.

Εκτός από τη μείωση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων, την αποφυγή συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών και βλαβών, της παράδοσης πινακίδων, την προφανή οικονομική αδυναμία των καταναλωτών, τη μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών, οι φανοποιοί – βαφείς αυτοκινήτων έχουν να αντιμετωπίσουν την υπερφορολόγηση και την έλλειψη χρηματοπιστωτικής ικανότητας που δεν αφήνει περιθώρια να ορθοποδήσουν ακόμα και οι υγιείς επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Παρ’ όλα αυτά, ο κλάδος των φανοποιών βαφέων αυτοκινήτων δίνει καθημερινό άνισο αγώνα επιβίωσης, αγωνιζόμενος με αξιοπρέπεια και ευσυνειδησία απέναντι στον Έλληνα καταναλωτή – ιδιοκτήτη οχήματος, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ελάχιστη απομένουσα παραγωγική δραστηριότητα της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να σταθούν με υπευθυνότητα δίπλα στις Μ.μ.Ε., και ειδικότερα στη μοναδική ενεργητική παραγωγή στο χώρο του αυτοκινήτου της χώρας μας – τους ανεξάρτητους επισκευαστές αυτοκινήτων – για τη διαμόρφωση ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης που θα παράγει οικονομική σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας και προοπτική για όλους.

Το Σωματείο Αδειούχων Βιοτεχνών Φανοποιών Βαφέων Αυτοκινήτων Νομού Θεσσαλονίκης προτείνει:

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 • Διατήρηση του καθεστώτος χαμηλής φορολογίας για νέους επιχειρηματίες.
 • Εξορθολογισμός των έμμεσων φόρων.
 • Εξορθολογισμός του συστήματος συλλογής των αποδείξεων με αυτοματοποιημένους τρόπους.
 • Καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού.
 • Μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις.
 • Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου.
 • Πλήρης λειτουργία του Περιουσιολογίου.
 • Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας στο διαδίκτυο.
 • Σταδιακή μείωση – κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
 • Αύξηση του μέγιστου ύψους κύκλου εργασιών για τους μη υπόχρεους υποβολής ΦΠΑ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ 

 • Η προστασία της κύριας κατοικίας πρέπει να διατηρηθεί και για τα επόμενα χρόνια, με μοναδικό κριτήριο την ανάλυση της εισοδηματικής ικανότητας του δανειολήπτη.
 • Δυνατότητα εξαγοράς ή άμεσης επαναγοράς του δανείου που έχει αποδοθεί σε ταμεία –distressfunds.
 • Απαλοιφή υπολοίπων οφειλής έπειτα από οικειοθελή και συναινετικό πλειστηριασμό ακινήτου.
 • Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση χρέους πρώην επαγγελματίες-συνταξιούχοι που δεν διατηρούν την ιδιότητα του επιχειρηματία.
 • Σχετικά με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι οι λελογισμένοι συμψηφισμοί και η αυτόματη απόδοση υπολοίπων.
 • Στο σκέλος των παλαιών ασφαλιστικών οφειλών (προ ΕΦΚΑ), επαναφέρουμε την πρόταση για πάγωμα χρέους.
 • Παράλληλα, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης και έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

–           Να αναθεωρηθεί το πλαίσιο συμμετοχής των στρατηγικών clusters και των clusters καινοτομίας που συγκροτούνται από ΜμΕ, συνεταιρισμούς, σε σύμπραξη με μεγαλύτερες εταιρείες ή αναπτυξιακές εταιρείες του δημοσίου.

–           Να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα ο συντελεστής αύξησης απασχόλησης κατά μονάδα επενδυόμενου κεφαλαίου στα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια.

–           Να συνδεθεί η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων με την απόδοση βέλτιστων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

–           Να επιταχυνθούν καθολικά όλες οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού και προσδιορισμού χρήσεων γης, βιομηχανικών ζωνών, κτηματογράφησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ ΠΗΓΕΣ/ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Συνολικά, οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

–           Θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εργαλείων και πηγών χρηματοδότησης.

– Δημιουργία εργαλείων εγγυοδοσίας με βάση τις παρεχόμενες ασφάλειες από τους επιχειρηματίες, ως εγγύηση για λήψη χρηματοδότησης.

–           Συντονισμός και διάχυση πληροφόρησης για το ρόλο και τις λειτουργίες που επιτελούν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η διάρθρωση και η σκοπιμότητα του ΕΣΠΑ.

–           Καθιέρωση σχεδιασμού Επενδυτικού Νόμου ανά 4ετία, με αντίστοιχη σταθερότητα ως προς τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.

–           Εκσυγχρονισμός και διεύρυνση των λειτουργιών του ΕΤΕΑΝ και των Αναπτυξιακών Ταμείων που έχουν ιδρυθεί (π.χ. Ταμείο Λουξεμβούργου)

–           Συστηματική παρακολούθηση των ροών χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκ μέρους της ΤτΕ και δημοσίευση εκθέσεων για λόγους διαφάνειας.

–           Ειδικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των συνεργατικών σχηματισμών.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πυλώνες παρέμβασης:

Α. Δράσεις υποστήριξης και στρατηγικής συγκρότησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Β. Δράσεις μεταφοράς γνώσης και στρατηγικής πληροφόρησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Γ. Δράσεις υποστήριξης συστάδων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δικτύων (Clusters & Ιnnovation Networks).

Διαχείριση κόκκινων επιχειρηματικών δανείων
 • Επίλυση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, με σαφές δεσμευτικό πλαίσιο για τα τραπεζικά ιδρύματα (τροποποίηση Ν. 4307/2014).
 • Δημιουργία ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων.
 • Καθορισμός ύψους δόσης με βάση πραγματικά στοιχεία τζίρου και εισοδήματος (30%).
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων για αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων.
 • Προώθηση μιας σοβαρής συντεταγμένης επίλυσης της εξίσωσης χρεών προς δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πάγια θέση είναι ότι για την ορθή και αποτελεσματική νομοθέτηση απαιτείται η συστηματική αξιοποίηση και η διαφάνεια των στατιστικών δεδομένων.
Επιτροπή Ανταγωνισμού
 • Έμφαση των ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους τομείς που παρατηρείται διαμόρφωση όρων καρτέλ και φοροαποφυγής.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΟΠΥΥ

 • Αναζήτηση εναλλακτικού χρηματοδοτικού μοντέλου για τον Οργανισμό, που θα διασφαλίζει τη διακριτή και απρόσκοπτη χρηματοδότησή του.
 • Η ισότητα των παροχών προς τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ να συνοδευτεί σταδιακά και από ισότητα στις καταβαλλόμενες εισφορές ανεξαρτήτων φορές προέλευσης του ασφαλισμένου.
 • Απευθείας απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ στην πηγή είσπραξης.
 • Πλήρης και άμεση μεταφορά στον ΕΟΠΥΥ των προσόδων και της περιουσίας(κινητής και ακίνητης) των κλάδων υγείας των ενταγμένων Ταμείων, καθώς και όσων ακολουθήσουν.
 • Συμψηφισμός οφειλών του ΕΟΠΥΥ ή των κλάδων υγείας των ταμείων που διαδέχτηκε προς παρόχους υγείας με δικές τους φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
 • Αναζήτηση και άλλων κοινωνικών πόρων για τον ΕΟΠΥΥ
 • Άμεση υλοποίηση του μοντέλου του οικογενειακού γιατρού στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του Οργανισμού.
 • Κομβικής σημασίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους είναι η ταχύτερη δυνατή ενίσχυση του δικτύου ιατρών που διαθέτει ο Οργανισμός, με ενεργοποίηση στοχευμένων διαδικασιών στελέχωσης κατά ειδικότητα και περιοχή.

Ασφαλιστικό

 1. Εγγυημένη και επαρκής κρατική χρηματοδότηση του Συστήματος.
 2. Εύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του Συστήματος.
 3. Αποδέσμευση της θεώρησης βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα.
 4. «Πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου.
 5. Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία,
 6. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη στα 40.000 €.
 7. Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφαλισμένους, που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας.
 8. Δημιουργία κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης.
 9. Διεύρυνση, χωρίς προϋποθέσεις-αποκλεισμούς τεχνικής φύσης, των αποδεκτών του βοηθήματος ανεργίας.
 10. Άμεσος εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΕ έτσι ώστε αφενός να ενδυναμωθεί η εισπρακτική του ικανότητα και αφετέρου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ως προς τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Είναι προφανές ότι για την επίλυση του «γόρδιου δεσμού» υπερχρέωσης είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας ταχείας εναλλακτικής μεθόδου εκκαθάρισης και αναδιάρθρωσης χρεών, δεδομένων και των καθυστερήσεων που καταγράφονται στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Πρόταση για την επιτυχία ενός τέτοιου μηχανισμού είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων εργαλείων τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα.

Άλλα εργαλεία που πρέπει να αξιοποιηθούν:

 1. Κώδικας Δεοντολογίας
 2. Διαμεσολάβηση / οργανωμένη λειτουργία/ θεσμική κατοχύρωση
 3. Πτωχευτικός Κώδικας (αναθεώρηση)
 4. Funds (λειτουργία)
 5. Νομικό πλαίσιο για την εξουσιοδότηση τραπεζικών στελεχών

Ποιους πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Επαγγελματίες
 2. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΟΕ-ΕΕ
 3. Μεγάλες επιχειρήσεις/ ΑΕ
 4. Επιτηδευματίες που έχουν διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησης
 5. Συνταξιούχους πρώην επιτηδευματίες
 6. Εγγυητές

Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση δε θα πρέπει να αφορά μόνο τους πρωτοφειλέτες, αλλά και εγγυητές δανείων επιχειρήσεων (ας μη λησμονούμε ότι είναι δεσμευμένες οικονομικά και επιχειρηματικά γενιές οικογενειών λόγω της ανάγκης αναχρηματοδότησης παλαιών δανείων της οικογενειακής επιχείρησης).

Ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός

Τα έσοδα της επιχείρησης δεν αποτελούν καθαρά κέρδη, αλλά προορίζονται για να καλύπτουν σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών της. Η δέσμευση ενός λογαριασμού σημαίνει ότι απειλείται να κηρυχθεί οικονομίας αδυναμία κάλυψης ολόκληρης της αλυσίδας των υποχρεώσεων με προφανείς επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εμπόριο. Πρόκειται για μια de facto κατάσταση κλεισίματος μιας επιχείρησης. Πρόταση η ανάγκη θεσμοθέτησης ενός μοναδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ο οποίος θα εξυπηρετεί όλες τις οικονομικές λειτουργίες της επιχείρησης και του οποίου οι τεχνικές παραμετροποιήσεις δύνανται να υπόκεινται σε κάποια κριτήρια, όπως ο κύκλος εργασιών, το ύψος οφειλών κ.α.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Δημοτικά Τέλη και την αποσύνδεση είσπραξής τους από τους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης, διότι αποτελούν υπηρεσίες διαφορετικών και ανεξάρτητων οργανισμών και παροχών.

ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Στήριξη του κλάδου των ανεξάρτητων επισκευαστών αυτοκινήτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες.
 • Χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου των ανεξάρτητων συνεργείων αυτοκινήτων οχημάτων με διάθεση πόρων για την άμεση στήριξη των Μικρών Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και την αναπτυξιακή τόνωση της αγοράς.
 • Αιτούμαστε την κυβερνητική, θεσμική και χρηματοδοτική στήριξη κλαδικού αναπτυξιακού σχεδίου μας μέσα στην κρίση. «Ολοκληρωμένο Κλαδικό – Αναπτυξιακό – Αδειοδοτικό – Χωροθετικό – Γεωγραφικό – Περιβαλλοντικό – Στατιστικό – Παραμετρικό – Διαδραστικό – Ψηφιακό Χάρτη ONLINE Βάσης Δεδομένων.  Σύνδεση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο»
 • «Σχεδιασμό – Υλοποίηση – Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Βιώσιμης Διαχείρισης των Επικίνδυνων και Μη Αποβλήτων του Αυτοκινήτου Οχήματος και των Ανεξάρτητων Συνεργείων Επισκευής Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Αυτοκινήτων Οχημάτων».
 • Τεράστιο πρόβλημα στον κλάδο των συνεργείων με το πιλοτικό «Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης THESiτου Δήμου Θεσσαλονίκης» καθώς δυσχεραίνει την καθημερινή εργασία των επισκευαστών αυτοκινήτων με το κλείσιμο ακόμη και των εισόδων-εξόδων των συνεργείων των οποίων έχει δοθεί άδεια από τον ίδιο τον δήμο. Αιτούμαστε την άμεση συμπερίληψη των επιχειρήσεών μας στο νέο μέτρο για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών μας.
 • Ισχυροποίηση των συνδικαλιστικών φορέων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και μέτρων που μας αφορούν.

 

Για το Δ.Σ. του ΣΑΒΦΒΑΝΘ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                             ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει το παρόν Ψήφισμα να επιδοθεί:                                                                                                                                       

- Στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κο Ιωάννη Δραγασάκη -Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κο Στέργιο Πιτσιόρλα -Στον Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κο Στάθη Γιαννακίδη -Στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  -Στον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταφορών & Επικοινωνιών -Στον Πρόεδρο & τη Διοίκηση της Δ.Ε.Η. -Στους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης -Στην ΓΣΕΒΕΕ  -Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης -Στην ΕΟΒΕΑΜΜ -Στην ΟΒΣΘ-Στον Κλαδικό Τύπο      

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ